sosiaalihuollon avopalvelut

Sosiaalihuollon avopalvelut

Sosiaalihuollon avopalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, joita tarjoan hyvinvointialueelle, kunnille ja yksityisille palvelua tarvitseville. Luontos Ky on hyväksytty palveluntuottajaksi alla oleviin palveluihin Aluehallintoviraston hyväksynnällä ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen rekisteriin. 

Palvelun sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa hänelle jo tehdyn asiakkassuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi tai asiakkaan kanssa laaditaan palvelusuunnitelma ja -sopimus. Sosiaalihuollon avopalvelu on arvonlisäverotonta palvelua. Palveluun hakeutuminen tapahtuu yhteydenotolla, palvelutarpeen arviolla ja palvelusopimuksen laatimisella. 

Palveluseteliasiakkaiden ensimmäinen palveluvaraus myös yhteydenoton kautta, jatkokäynnit varattavissa myös ajanvarauskalenterissa.

Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. (Sosiaalihuoltolaki 18§)

 • Tuki- ja ohjauskeskustelut
 • Ratkaisukeskeinen valmennus yksilölle tai perheelle
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Perhetoiminta 

Mielenterveystyö sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon mielenterveystyöllä tarkoitetaan hyvinvointialueen sosiaalipalveluja ja muuta yksilöön ja yhteisöön kohdentuvaa toimintaa, jolla vahvistetaan yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavia tekijöitä, vähennetään ja poistetaan mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä sekä vastataan psyykkisen toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen.

Sosiaalihuollon mielenterveystyöhön kuuluvat neuvonnan ja ohjauksen lisäksi 14 §:ssä tarkoitetut sosiaalipalvelut joko yleisinä sosiaalipalveluina tai erityisesti psyykkisen toimintakyvyn heikkenemisestä johtuvaan tuen tarpeeseen vastaavina palveluina. Lisäksi mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki sekä yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen (Sosiaalihuoltolaki 25§).

 • Tuki ja ohjauskeskustelut
 • Ratkaisukeskeinen valmennus ja lyhytterapia
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Eläin- ja luontoavusteiset palvelut
 • Käytännön tuki ja ohjaus arjen hallinnassa

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä (Sosiaalihuoltolaki 16§).

 • Tuki ja ohjauskeskustelut
 • Käytännön tuki ja ohjaus arjen hallinnassa

Ammatillinen tukihenkilötyö

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa sekä tukihenkilö- tai perhe lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi (Sosiaalihuoltolaki 28§).

 • Ammatillinen tukihenkilöpalvelu, myös eläinavusteisesti.

Lastensuojelun jälkihuolto

Hyvinvointialueen on järjestettävä jälkihuolto lapsen tai nuoren tuen tarpeisiin perustuva 30 §:n 4 momentin mukainen asiakassuunnitelma huomioon ottaen tukemalla lasta tai nuorta sekä hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on, siten kuin avohuollon tukitoimia koskevassa 7 luvussa, perhehoitajien tukemista huollon siirron jälkeen koskevassa 46 §:n 2 momentissa, ihmissuhteita ja yhteydenpitoa koskevassa 54 §:ssä sekä tässä luvussa säädetään (Lastensuojelulaki 76§).

Henkilökohtainen budjetti

Tarjoamme terapia-, valmennus- ja virkistyspalveluita Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelituottajana. 

 • Nepsyvalmennus
 • Eläin- ja luontoavusteiset toiminnat
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja -valmennus
 • Luovatoiminta ja retket

Omaishoidon palveluseteli

Tarjoamme yksilökuntoutusta toimipaikoissamme ja asiakkaan kotiin tuotuna omaishoidon palvelusetelillä sekä omaishoitajalle että hoidettavalle. 

 • Tukikeskustelut
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja -valmennus
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Eläin- ja luontoavusteinen toiminta